व्यापारीलाई चुनावी रन्को, एफएनसीसीआई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालको उम्मेद्वारी


sf7df8f}F, #) c;f/ M cfufdL # jif{sf nflu >fj0fdf x’g uO/x]sf] g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3sf] g]t[Tjsf] nflu pd]bjf/L 3f]if0ffkl5 ;fd”lxs kmf]6f] lvrfpFb} jl/i7 pkfWoIf rGb|k|;fb 9sfn tyf pkfWoIfx? /fdrGb| ;+3O{, pd]znfn >]i7, u’0flglw ltjf/Lnufot . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकालले आज उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो समूहमा उम्मेदवारको समेत घोषणा गर्नुभएको हो । समूहमा जिल्ला÷नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । उहाँ हाल महासङ्घको प्रदेश ५ कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यस्तै वस्तुगत उपाध्यक्षमा भने वर्तमान उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ नै दोहोरिने देखिएको छ ।

त्यस्तै एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाईलाई उम्मेदवार बनाइने भएको छ । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा किशोर प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद आकर्षक देखिएको छ ।

आगामी साउन २६ र २७ गते महासङ्घको अधिवेशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ । उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले कोरोनाका सिर्जना भएका स्वास्थ्य र आर्थिक चुनौतीलाई सामान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा साझा प्रयास हुनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक चुनौती संसारभरका सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यक्तिगत पहलले मात्रै कुनै पनि काम अगाडि नबढ्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घमा आउने नयाँ नेतृत्वका रुपमा आउन आफ्नो समूहले कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई मात्रै परास्त नगरी मुलुकले खोजेको आर्थिक रुपमा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्न पनि काम गर्ने ढकालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो टिम अनुभवले भरिएको छ । विश्वासले भरिएको छ । टिममा साना तथा मझौला व्यवसायदेखि ठूलो व्यावसायिक घराना सम्मको उपस्थिति छ । त्यति मात्रै नभएर यो टिमको गाउँ जिल्लादेखि नीतिगत तहसम्म पहुँच छ ।” निर्वाचनका क्रममा स्वाभाविक रुपमा समूहगत प्रतिस्पर्धा भए पनि महासङ्घलाई अगाडि बढाउने सवालमा आफूहरु एकै स्थानमा रहने र कोही कसैले पनि प्रतिस्पर्धीका रुपमा व्यवहार नगर्ने उम्मेदवार ढकालको भनाइ छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?